Menu

Vedtægter

§ 1 — Navn og hjemsted
Klubbens navn er Hundested Idrætsklub, forkortet HI. Klubben, der er stiftet den 1. juni 1917 har hjemsted i
Halsnæs Kommune. Klubben er medlem af DBU, DIF og DGI og er derfor underlagt disses vedtægter og
regler.


§ 2— Formål
Klubbens formål er at udbrede interessen for fodboldspillet og socialt set, at knytte medlemmerne sammen
i et godt kammeratskab.


§ 3 — Medlemmer
Klubben består af aktive og passive medlemmer. De aktive medlemmer opdeles i ungdomsmedlemmer og
seniormedlemmer. Enhver, der overholder DBU's amatørreglement, kan optages som aktivt medlem. Som
passive medlemmer kan optages enhver, der har interesse for klubben. Æresmedlemmer kan på
bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling. Som aktiv / passiv medlem kan optages enhver
efter begæring til kasseren / formanden samt via klubbens hjemmeside. Optagelse af ungdomsmedlemmer
kræver underskrift af forældre / værge. Denne anses for værende gyldig ved elektronisk indmeldelse.
Klubben påtager sig intet retsligt ansvar for medlemmer, såvel på klubbens område som andre steder.


§ 4 — Medlemmers rettigheder
Aktive og passive medlemmer kan frit deltage i klubbens arrangementer og generalforsamlinger. Aktive og
passive medlemmer, der på generalforsamlingsdatoen er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har
stemmeret. For medlemmer under 16 år, har en forældre/værge én stemme pr. medlem.
Bestyrelsen kan udelukke (tidsbestemt eller permanent) et medlem, når særlige forhold — efter
bestyrelsens opfattelse — giver grund hertil. Dette kan dog først ske, når medlemmet har haft mulighed for
at fremføre sine synspunkter hertil. Det udelukkende medlem kan kræve udelukkelsen behandlet på den
førstkommende generalforsamling, med ret til at forsvare sig og har stemmeret vedrørende dette punkt.
Et sådan punkt skal derfor altid optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Ophævelse af permanent udelukkelse kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan
stemme for ophævelsen.


§ 5 - Medlemmers forpligtigelser
Medlemmerne skal indrette sig efter klubbens love og regler.
Aktive medlemmer må ikke starte i fodboldkonkurrencer for andre klubber uden bestyrelsens særlige
godkendelse. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion.
Medlemmer - undtagen æresmedlemmer der er fritaget - er forpligtiget til at betale kontingent, når
bestyrelsen udsender opkrævning herfor.
I forbindelse med optagelse betales en af bestyrelsen fastsat del af kontingentet, afhængig af
indmeldelsesdato. Bestyrelsen kan bestemme, at et medlem skal have en gratis prøve periode.
Har et medlem kontingentrestance i mere end 8 dage efter skriftlig betalingsrykker, kan bestyrelsen
ekskludere medlemmet. Aktive medlemmer kan herefter ikke optages i denne eller nogen anden klub
under DBU før gælden er betalt.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Eventuelt betalt kontingent, der i sådanne tilfælde rækker ud
over medlemsperioden, tilbagebetales ikke.


§ 6 - Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Aktive medlemmers kontingent kan ved længere tids sygdom helt eller delvist eftergives. Bestyrelsen kan
træffe beslutning herom.
Kontingent kan også betales af 3. part, bestyrelsen kan i særlige tilfælde være behjælpelige hermed.


§ 7 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af minimum 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen - Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens lovligt
vedtagne beslutninger samt lovligt vedtagne handlinger forpligter klubben. Bestyrelsen er ansvarlig for at
klubbens ledelse og daglige drift sker i overensstemmelse med klubbens vedtægter.
Bestyrelsen består af følgende: Formand, kasserer, sekretær, ungdomsformand og seniorformand - Alle
vælges for 2 år.
Udover formanden, der er valgt af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv.
Formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på
valg i ulige år. Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen - begge for et år.
Den daglige ledelse af klubbens ungdomsafdeling forestås af et ungdomsudvalg på 3 medlemmer, ledet af
ungdomsformanden.
Udtræder et medlem i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv. Der vælges 2 revisorer for 2 år-. Disse
kan ikke afgå samtidigt. Revisorerne bør gennemgå regnskabet 2 gange årligt.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte de arbejdsudvalg, der skønnes nødvendige for klubbens drift. I
sådanne udvalg kan indgå medlemmer udenfor bestyrelsens kreds.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 3 dages varsel. Et lovligt indvarslet møde er
beslutningsdygtigt. når blot 2 bestyrelsesmedlemmer samt formanden eller næstformanden (sekretæren)
el til stede.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er ansvarlig for at følgende bøger / registre føres: Medlemskartotek, kassebog.
forhandlingsprotokol.


§ 8 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er med de begrænsninger disse love angiver, den højeste myndighed i klubben.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar i det efterfølgende år. Indkaldelse til
såvel ordinære som til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 8 dages varsel, ved
annoncering i den lokale avis og på klubbens hjemmeside www.hundestedik.dk.
Forslag, som ønskes behandlet, skal senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt fremsendes til
formanden. Senere indkomne forslag kan kun blive behandlet, såfremt bestyrelsen intet har at indvende
derimod.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamling valgt dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter : I) valg af dirigent 21 Bestyrelsens beretning 3) Det reviderede
regnskab fremlægges til godkendelse 4) Det kommende regnskabsårs budget fremlægges 5) Behandling af
indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen 7) Valg af suppleant 8) Valg af revisorer 9) Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 20 al
medlemmerne skriftligt forlanger det, ledsaget af en dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelse af begæringen
herom og dagsordenen skal bekendtgøres i sin fulde ordlyd sammen med indkaldelsen.


§ 9 - Valgbarhed, stemmeret og afstemninger
Ethvert personvalg kan være genvalg. Valgbar er enhver, der er fyldt 16 år. Medlemmer, der er i
kontingentrestance har ikke stemmeret.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, som dog skal være skriftlig såfremt 5 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Såvel på ordinære som på ekstraordinære generalforsamlinger afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal
med undtagelse af lovændringer. Sager om udelukkelse — jævnfør dog § 4.


§ 10 — Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår går fra den 01. november til den 31. oktober.
Kassereren udarbejder kvartalsvise råbalancer til bestyrelsen. Årsregnskabet underskrives af hele
bestyrelsen og revisorerne.
Regnskabet skal være revideret og tilgængeligt for medlemmerne 3 dage før generalforsamlingen.


§ 11 — Tegningsret
Klubben tegnes af formand, kasserer, sekretær ungdomsformand og seniorformand. Ved køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.


§ 12 — Opløsning
Klubben kan kun opløses når medlemstallet går ned under 15. Beslutning herom kan kun ske efter de
samme regler som for lovændringer.
Vedtages klubbens ophævelse på en generalforsamling eller umuliggøres klubbens foresatte virke af andre
årsager, vælger generalforsamlingen et udvalg bestående af 5 af klubbens medlemmer til at realisere
klubbens materiel og ejendom på bedst mulige måde.
Det indkomne beløb anvendes først og fremmest til afvikling af evt. gæld. Et eventuelt overskydende beløb
indsættes i et lokalt pengeinstitut og kontoen forvaltes midlertidigt af Halsnæs Idrætsråd / Halsnæs
Kommune til andre idrætsformål indtil en evt, en ny klub er oprettet. Den nye klub vil kunne hæve den
indsatte kapital med renter, når den har været medlem af DIF og DBU i 1 år.
Dette er en absolut betingelse for at kunne hæve beløbet, at denne paragraf optages uændret i den nye
klubs love og til enhver tid skal være en del af disse. Såfremt beløbet ikke er hævet inden 20 år tilfalder det
Halsnæs Kommunes idrætspolitiske udvalg at udlodde det til en klub/forening i postnummer 3390 med
fokus på ungdom.


§ 13 — Ikrafttræden
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 31. januar 2023 træder i kraft fra
samme dato.
Ovennævnte vedtægter erstatter tidligere vedtægter fra d. 2. april 2015 med senere ændringer.
Hundested Idrætsklub

 

 

 

Luk